Inspektion af legepladser!                 

Vedligehold og inspektion.:

 

For at forebygge ulykker skal ejeren eller den person, der er navngivet ansvarlig for legepladsen, udarbejde en nedskrevet inspektions - og vedligeholdelsesplan for gennemførte inspektioner og reparationer. ( En såkaldt logbog )

 

Hvad henhører under betegnelsen vedligeholdelse.:

 

Følgende rutiner anbefales.

 

·        daglige

·        ugentlige

·        månedlige

·        kvart & halvårlig

·        årlige

 

 

Daglig tilsyn.:

 

Daglig tilsyn foretages hver morgen inden børnene får adgang til legepladsen. En voksen foretager visuel kontrol af legepladsen for at fjerne eventuelle mulige farer.

Kontrollen består i sin enkelthed i, at der ses efter for opstået fejl og eller mangler siden sidste besøg. På denne måde sikres, opdag af eventuelle huller i hegn, glasskår, sprøjte/ kanyler og andre fremmedlegmer samt hærværk og vandalisme. 

 

Ugentlig tilsyn.

 

Et ugentlige tilsyn består ud over det der er beskrevet under daglig tilsyn, ligeledes af en gennemgang for eventuelle uregelmæssigheder. 

 

Månedlig tilsyn.:

 

Det månedlige eftersyn bør primært omfatte et visuelt check af alle legeredskaber. Ved eftersynet bør du især fokusere på redskaber med bevægelige dele.
Ved særligt belastede legepladser anbefales hyppigere eftersyn.
Dit eftersyn bør omfatte kontrol, efterspænding, reparation og eller udskiftning af følgende:
Produktdele der har løsnet sig eller er ødelagt som
følge af vandalisme.
Bevægelige dele. Vær særlig omhyggelig med gyngestativer (kædeled, gyngeophæng).
Efterse klatrenet for slidtage. Når et kædeled eller en kædegaffel er slidt 50 % igennem, skal delen udskiftes.

 

¼ & ½ tilsyn.:

 

3-6 måneders eftersyn bør omfatte en væsentligt
grundigere gennemgang af legeredskaber end det månedlige eftersyn.

 
Ved særligt belastede legepladser anbefales endda hyppigere eftersyn.

Ved eftersynet bør du kontrollere og efterspænde
alle legeredskaber. Dele der er slidte eller ødelagte på grund af vandalisme bør udskiftes.
Udover punkterne nævnt ved det månedlige eftersyn,
bør du også sørge for at kontrollere alle tømmerdele.
Hvordan ser de ud? prøv eventuelt at trænge ind i træet med et skarpt instrument, såfremt du har mistanke om begyndende råd.
Sundt træ vil yde modstand.
Kontroller også alle metaldele for begyndende rust og
gennemgå alle netkonstruktioner og tove. Det er ikke
nødvendigt med udskiftning af net og tove, når en stålwire bliver synlig, men ved gennem slidning af stålwiren skal der foretages øjeblikkelig udskiftning.
Efterse også alle malede emner for beskadigelse.

Rengør alle legeredskaber. Alle flader, hvor
jord, sand, barkflis, alger m.v. samler sig, fejes og rengøres. Anvend ikke giftige eller kraftigt virkende kemikalier.
 

Udføres af legepladskonsulent eller certificeret inspektør.

 

Hovedinspektion / årlig inspektion.:

 

Hovedinspektion foretages første gang, der laves en inspektion af en legeplads. Ved en hoved  -inspektion kontrolleres alle redskaber med tilhørende faldunderlag i forhold til EN 1176 og EN 1177. Eventuelle fejl og afvigelser beskrives i tekst og billeder i en samlet rapport.

 

Årlig inspektion:

Som et led i legepladsens sikkerhedsforan -  staltninger foretages årligt en inspektion af legepladsen. Fejl og afvigelser beskrives i tekst og billeder i en samlet rapport.

 

Det anbefales, at disse inspektioner udføres af en certificeret legepladsinspektør eller konsulent

i henhold til gældende lovgivning og standarder.

 

Legepladsudstyr efter DS/EN1176 del 1 til 7

 

·        generelle sikkerhedskrav

·        gynger

·        rutschebaner

·        svævebaner

·        karruseller

·        vipper

·        vedligehold/ inspektion og installation

 

Stødabsorberende faldunderlag efter

DS/EN 1177.

 

Naturlegepladser efter DS 1500

 

Ny ikraftædelse efter tilretning af standarden DS/EN 1176 del 1  til 7 pr. 1. maj 2009.

 

Samtidig sker der en udvidelse til om med del 11

 

Del 8 & 9 er reserveret. Del 10 omhandler lukkede legesystemer & del 11 rummelige klatrenet.

 

Enhver legeplads med legeredskaber, der er produceret og opstillet med henblik på børn og unges leg, er således omfattet af nedenstående standarder.

Dette gælder også for egentlige ikke fremstillede legeredskaber – som f.eks. en gammel bil, fiske – kutter eller trærod. 

 

Undtaget herfra er byggelegepladser ( skrammel – legepladser ). En byggelegeplads er en afskærmet, sikret legeplads, der er drevet og bemandet i hen -  hold til pædagogiske principper, der  skal med  -virke til at styrker børnenes udvikling.

      

Det er legepladsens ejer/ indehaver der har ansvaret for, at legepladsen lever op til gældende lovgivning og standarder. 

 

Lovgrundlaget for etablering af en legeplads er gældende bygningsreglement 08 kap. 4.4 stk. 1

Påtænker du / I etablering af en legeplads kan det anbefales, at foretage henvendelse hos kommunen da en legeplads skal byggesagsbehandles jrf. Lov – bekendgørelse LBK nr. 452 samt SBI anv. 216

 

Påtænkes inspektion af en eller flere legepladser kontakt     kbo@forum.dk